123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby odwie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
:
G
o
[
]
Z
U

Miasto lwa – rok 2015

Sin­ga­pur – pań­stwo-mia­sto le­żą­ce na wy­spie o po­wie­rzchni nie­co więk­szej od po­wie­rzchni War­sza­wy, od­dzie­lo­ne od Ma­lez­ji cieś­ni­ną Jo­hor, któ­ra w naj­węż­szym miej­scu ma nie­ca­ły ki­lo­metr sze­ro­ko­ści. Wy­spa po­łą­czo­na jest w tym miej­scu z Ma­lez­ją za po­mo­cą mo­stu Cau­se­way („dro­ga na grob­li”). W ro­ku 98 w czę­ści za­cho­dniej wy­spy od­da­no do użyt­ku dru­gi (pra­wie dwu­ki­lo­me­tro­wy) most Sin­ga­po­re Se­cond Link.

 

Singapur.

W cza­sie dru­giej woj­ny świa­to­wej wy­spa by­ła za­ję­ta i oku­po­wa­na przez Ja­poń­czy­ków. Po woj­nie Sin­ga­pur był ko­lo­nią bry­tyj­ską, a au­to­no­mię uzys­kał w ro­ku 59. Po krót­kim ma­ria­żu z Ma­lez­ją w ra­mach Fe­de­ra­cji Ma­lez­ji, Sin­ga­pur opu­ścił Fe­de­ra­cję w ro­ku 65 i od tej po­ry sta­no­wi Nie­pod­leg­łą Re­pub­li­kę Sin­ga­pu­ru.

Naz­wa „Sin­ga­pur” ozna­cza mia­sto lwa, a je­go sym­bo­lem jest Mer­lion, tj. ry­ba z gło­wą lwa:

 

Mer­lion – sym­bol Sin­ga­pu­ru.

W wa­ka­cje ro­ku 2105 zna­leź­liś­my się tu tro­chę przez przy­pa­dek. By­liś­my w Wiet­na­mie i Kam­bo­dży, a lot po­wrot­ny do kra­ju mie­liś­my z Kua­la Lum­pur. Po­sta­no­wi­liś­my więc wró­cić z Kam­bo­dży do Kua­la Lum­pur właś­nie przez Sin­ga­pur. Ma­my tu za­pla­no­wa­ne trzy noc­le­gi. W pią­tek ra­no – wy­na­ję­tym sa­mo­cho­dem prze­je­dzie­my do Jo­hor w Ma­lez­ji, skąd po­je­dzie­my da­lej do Ma­lak­ki.

Komentarze: skomentuj tę stronę

Nowości w banku

1BBT-3005; 7803 x 2595; Azja, Indie, Himalaje, góry, rzeka

1BBT-3022; 7643 x 4390; Azja, Indie, Himalaje, góry, rzeka

1BBT-3114; 6184 x 2643; Azja, Indie, Himalaje, góry

1BBT-3116; 6242 x 2647; Azja, Indie, Himalaje, góry

1BBT-3132; 8890 x 3734; Azja, Indie, Himalaje, góry, rzeka

1BBT-3145; 4288 x 2848; Azja, Indie, Himalaje, góry

1BBT-6000; 4288 x 2848; Azja, Indie, Himalaje, góry, chmury

1BBT-6010; 4288 x 2848; Azja, Indie, Himalaje, góry, chmury

1BBT-6012; 4288 x 2848; Azja, Indie, Himalaje, góry, chmury

1BBT-6020; 4288 x 2848; Azja, Indie, Himalaje, góry, chmury

1BBT-6030; 4288 x 2540; Azja, Indie, Himalaje, góry, chmury

1BBT-6040; 7181 x 2697; Azja, Indie, Himalaje, góry, chmury

1BBA-2100; 4123 x 2738; Azja, Indie, droga

1BBU-0125; 6632 x 2964; Azja, Indie, Srinagar, ogrody Nishat

1BBU-0520; 8001 x 2718; Azja, Indie, Srinagar, jezioro Dal

1BBU-0130; 4000 x 2657; Azja, Indie, Srinagar, ogrody Nishat

1BBU-0135; 4034 x 2680; Azja, Indie, Srinagar, ogrody Nishat

1BBU-0500; 4026 x 2675; Azja, Indie, Srinagar, jezioro Dal

1BBU-0510; 7000 x 2586; Azja, Indie, Srinagar, jezioro Dal

1BFP-0500; 4288 x 2848; Azja, Malezja, Malakka, armata

« 1 2 »

Więcej nowości